Kullanıcı Sözleşmesi

 1. Taraflar

  1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), merkezi Akdeniz Mah. 1353 Sokak No:1 Taner İş Hanı Kat:5 D:503 Konak 35210 İzmir Türkiye adresinde bulunan Gençlik Çalışmaları Ağı (GENCA) ile Gençlik Çalışmaları Ağı (GENCA) tarafından yönetilmekte olan www.genclikdernekleri.org web sitesine üye olan bireysel/kurumsal kişiler (“Kullanıcı”) arasında akdedilmektedir,

  1.2. Kullanıcılar, www.genclikdernekleri.org Kullanıcı Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) kendileri tarafından onaylanması ile yürürlüğe gireceğini ve bu koşullara uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.

  1.3. GENCA ve Kullanıcılar ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 2. Tanımlar

  “Platform” site kapsamında yer alan, kurumsal üyeler (gençlik dernekleri/vakıfları) ile bireysel üyelerin (gençler/gençlik çalışanları vb.) buluşmasını, kurumsal üyeler tarafından açılan proje/eğitim/atölye/seminer vb. duyurulara bireyler kullanıcıların başvurmasını sağlayan dijital platformu,

  “Kullanıcı” siteye üye olarak İnternet Sitesi’ni kullanan kişiyi/kurumu,

  “İnternet Sitesi” www.genclikdernekleri.org adresi üzerinden hizmet vermekte olan web sitesini ifade eder.

 3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

  GENCA, Site üzerinde; bireysel kullanıcıların kurumsal kullanıcı olan gençlik dernekleri ve vakıflarının duyurmuş oldukları proje/eğitim/seminer/atölye vb. tüm etkinliklere başvuru yapmalarını, kurumsal kullanıcıların ise bu başvuruları değerlendirme, sonuçları hakkında başvuran kişileri bilgilendirme ve tarafların birbirleriyle temas kurmasını sağlayacak dijital Platformu hayata geçirmiştir.

  İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcılar’ın söz konusu Platform’dan yararlanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesidir.

  Site’de GENCA tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, Platform’a ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin Kullanıcı tarafından kabulü ile Kullanıcı Site’de yer alan ve yer alacak olan GENCA tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, Platform’a ve kendisi de dahil olmak üzere diğer Kullanıcı’lara yönelik her türlü beyanı da peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 4. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

  4.1 Site’de bulunan üyelik formunun talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurulması ve/veya Kullanıcı’nın [………] hesabı üzerinden giriş yapması ve işbu sözleşmenin kabul edilmesi ile Kullanıcı statüsü başlamaktadır. Kullanıcı statüsünün kazanılması için başvuruda bulunan gerçek kişi kullanıcının [18] yaşından büyük olması gereklidir.

  4.2 GENCA tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. GENCA, işbu sözleşme ve Site’de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikâyetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun GENCA tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.

  4.3 Kullanıcı, Site’nin kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır.

  4.4 Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

  4.5 Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Site’de zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Aksi halde Kullanıcı’nın işbu maddede yer alan davranışları nedeniyle GENCA’ya yöneltilebilecek her türlü talepte GENCA’nın hiçbir sorumluluğu olmayacak olup, tüm sorumluluk tamamen Kullanıcı’da olacaktır. Bu maddede bahsi geçen her neviden talepler nedeniyle GENCA’nın her ne nam ve ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat, ücret vb. niteliklerde ödemeler ile karşı karşıya kalması halinde, bu talepler derhal GENCA tarafından Kullanıcı’ya yöneltilecek ve Kullanıcı da bu talepleri ilk talepte derhal nakden ve defaten karşılayacaktır.

  4.6 Kullanıcı, hesabında yer alan veya Site’ye kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin tam, doğru ve hukuka uygun olduğunu, ihtiyacı tüm boyutları ile olduğu gibi yansıttığını, yanıltıcı olmadığını, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen ve işbu Sözleşme ile Site’de yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve içerikler Site’den kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Kullanıcı’nın Platform’dan faydalanma imkânı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

  4.7 Site’nin kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı sitedeki tüm eylemleri için uyulması gerekli genel veya özel bir mevzuat, yönetmelik, tebliğ, genelge vs. düzenleme var ise bunlara uygun hareket edilmesinden bizzat sorumludur. Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler, açıkladığı bilgiler ve yayınladığı duyuruların gerçek olmaması ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan sorumludur. GENCA, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler açıkladığı bilgiler ve talep ettiği ihtiyaçların gerçek olmaması ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan GENCA’nın uğrayacağı zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

  4.8 Kullanıcı Site’de yapılacak iyileştirme, güncelleme ve diğer değişiklikler için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

  4.9 Platform’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı GENCA’ya aittir. Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Platform’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Platform dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcıların (i) Platform’un güvenliğini tehdit edebilecek, Platform’un çalışmasını veya diğer kullanıcıların Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Platform’a bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Platform’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Platform’un genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Platform ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Platform’un ve ilgili yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması, (v) site içerisindeki (var ise) kullanıcı yorumlarına referans kodu, porno içerik, siyasi nitelikte mesaj, başka bir uygulamanın tanıtımı ya da reklam gönderilmesi veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Platform sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

  4.10 Kullanıcı, profilinde veya diğer Kullanıcı, destekçi veya site görevlileri ile olan iletişiminde ticari tekliflere ve reklamlara yer vermeyecek olup; işbu sözleşmenin detaylandırıldığı üzere Kullanıcı Platform’u hiçbir şekilde ticari amaçlarla ve/veya gelir elde etme amacıyla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.11 Kullanıcı gerek yukarıda belirtilen şekillerde gerekse başka yöntemlerle Platform ile rekabet etmeyecek, Platform ile rekabet eden üçüncü taraflara destek vermeyecektir.

 5. GENCA’nın Hak ve Yükümlülükleri

  5.1 GENCA’nın herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. GENCA tarafından Sözleşme, Gizlilik Koşulları ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

  5.2 Kullanıcı tarafından Site’ye sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Gizlilik Koşulları kapsamında düzenlenmekte olup, GENCA Kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Site’de toplanan bilgiler, GENCA tarafından işbu sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli sürede saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlayabilecektir. GENCA, ayrıca Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı işbu sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte GENCA’nın bu maddede geçen kullanımlarına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  5.3 GENCA, Kullanıcı bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, GENCA’nin bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site’nin kullanımına ilişkin risk, Kullanıcılar’a aittir.

 6. Platform ile Koşullar

  6.1 GENCA, Platform ile Kullanıcı’lara yayınlamış/başvurmuş oldukları duyurular/çağrılara dair herhangi bir taahhüt vermemekte olup, Platform kapsamında sunulan hizmet sadece duyuru sahipleri (kurumsal üyeler) ile söz konusu duyurulara başvuran kişilerin (bireysel üyeler) birbirleri ile eşleşmesinin ve birbirlerinden haberdar olmalarının sağlanmasıdır.

  6.2 Platform içerisinde Kurumsal Kullanıcı’dan “Duyuru Ekle” bölümünde, duyurularını adres ve diğer detaylarıyla (konusu, özel şartları, tanımı vb.) birlikte paylaşması istenecektir. Böylelikle ana sayfada ve arama bölümünde bu duyuru görüntülenebilecektir. Herkese açık olarak yer alacak bu bilgi ile söz konusu duyuruya başvurmak isteyen kişiler (bireysel üyeler) “Başvur” butonu ile bu duyuruya başvurabilecek ve bilgilerini duyuru sahibine iletebilecektir. Duyuru sahibi de söz konusu başvuru üzerinde değerlendirme ve sonucu bildirme yetkisine sahiptir.

  6.3 Kullanıcılar’ın profillerinde belirttikleri bilgilerin yanlış veya eksik oluşu, yayınlanan duyurunun hiç ya da beklenen/planlanan kadar başvuru almaması veya duyurunun ilan edildiği şekilde gerçekleşmemesi durumunda GENCA’nın hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Kullanıcı, bu kapsamdaki talep ve şikâyetlerinin muhatabının GENCA olmadığını, GENCA’nın işbu maddede yazılı nedenlerle dolayı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, bu kapsamdaki her türlü talep ve şikayetini ilgili tarafa ileteceğini kabul, beyan ve beyan taahhüt eder.

  6.4 Site’de Kullanıcılar tarafından girilen yorumlar, Plaform’un izin verdiği ölçüde yapılan Site içerisinde yer alan uygulamalar ve diğer hizmetler için yapılan puanlamalar ve Kullanıcılar’ın Site ve Platform üzerinden yayınlanan duyurularla ilgili paylaşmış oldukları izlenimleri Kullanıcı’nın sorumluluğunda olacak olup, girilen yorumlar, yapılan puanlamalar ve paylaşılan izlenimlerle ilgili hiçbir suretle GENCA’ya sorumluluk atfedilmeyecektir.

  Yorumlar, puanlamalar, izlenimler, duyurular, mesajlar, üyelik kayıtları gibi Kullanıcı tarafından oluşturulan kayıtlar; GENCA tarafından gösterimden herhangi bir sebep göstermeksizin silinebilir, kaldırılabilir veya arşiv olarak saklanabilir.

  Kullanıcılar’ın Site ve Platfrom’da yer alan yorumları, puanlamaları ve izlenim açıklamaları nedeniyle 3. bir kişi ve/veya kurumun kişilik hakları ve diğer hukuki menfaatlerinin ihlale uğraması ve bu nedenle GENCA’dan Kullanıcı’ya ilişkin kayıtların resmi yollardan talep edilmesi halinde, söz konusu kayıtlar Kanun’larda belirtilen şekilde ilgili resmi makam ile paylaşılabilir.

  6.5 Platform’un kurumsal ihtiyaçlar, özel tanıtım ve kampanyalar dahilinde kullanılması GENCA ile ilgili kurum arasında akdedilecek sözleşmelere göre mümkün olabilecektir. Kurumsal ihtiyaçlar ile özel tanıtım ve kampanyalar dahilinde Platform’un kullanılması ile ilgili kural ve koşullar Site’de ayrıca belirtilecektir.

 7. Sorumluluğun Sınırlandırılması

  7.1 GENCA, Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. GENCA, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile GENCA’nın kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

  7.2 Kullanıcı, Site’de paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir. Kullanıcı, GENCA’nın diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler de dahil olmak üzere Site üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, Kullanıcı’ya ait bilgilerin hukuka uygun olarak üçüncü kişiler tarafından Site’de veya sair mecralarda paylaşılabileceğini, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı GENCA’nın sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve beyan taahhüt eder.

  7.3 Kullanıcı, Site üzerinden GENCA’nın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında GENCA’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve beyan taahhüt eder.

  7.4 Kullanıcı, site Site ve Platform’un kullanımı sayesinde yayınlanan duyurular/başvurular duyurulara ilişkin olarak GENCA’den hangi nam altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını, herhangi bir Kullanıcı’nın site üzerinde hesap açmış olmasının, (var ise) Kullanıcı’ya ilişkin yorumların GENCA’nın Kullanıcı’yı onayladığı, önerdiği, garanti verdiği ve desteklediği şeklinde yorumlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. GENCA, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızı, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Site ve site kapsamındaki özellikler ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda GENCA’nın bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. GENCA, işbu sözleşme kapsamında ihtiyaca elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

  7.5 Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda GENCA’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  7.6 Kullanıcı, GENCA’nın Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

 8. Kişisel Verilerin KorunmasıGENCA, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirlenen veri işleme ve aktarım esaslarına uyacağını, Kullanıcı’nın kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ilgili verileri sileceğini, yok edeceğini veya anonim hale getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel verilerin korunmasına ve işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak Site’de yer almaktadır. Bu nedenle Kullanıcı, kişisel verilerinin GENCA tarafından kullanılması, işlenmesi bakımından gerekli bilgilendirmenin kendisine yapıldığını, bu hususta yeteri kadar aydınlatıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. Yürürlülükİşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası ile Site içinde bildirilen diğer tüm Sözleşme/ler Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.
 10. Sözleşmenin Askıya Alınması ve Feshi

  10.1 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Site’de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın faaliyetlerinin ya da varsa Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici ya da bu sözleşmeye aykırı mahiyette olması halinde GENCA, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. GENCA tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme GENCA tarafından feshedilebilecektir. Kullanıcı’nın bu nedenle GENCA’dan herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

  10.2 GENCA dilediği zamanda Site’yi ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

 11. Uyuşmaklıkların Çözümü ve Yetki Sözleşmesi

  11.1 Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İzmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

  11.2 İşbu sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek uyuşmazlıklarda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi uyarınca GENCA’nın her türlü defter, bilgi, belge ve kayıtları kesin delil niteliğinde olacak olup, işbu madde delil sözleşmesi niteliği haizdir.